Maki sushi, Tira­misu au macha, Ramen, Bento Kawai, Nimo­no…